DOKUMENT OCH ANDRA TEXTER

Sedan den första utgåvan har många teologiska rapporter från ekumeniska dialoger publicerats och fört våra kyrkor närmare varandra i sina trosuppfattningar. Här nämns endast de viktigaste:

1) Den internationella luthersk-katolska teologkommissionen, som tillsätts av Enhetsrådet i Rom och Lutherska Världsförbundet i Genève, har givit ut:

- Evangeliet och kyrkan, 1972 (citeras: Maltarapporten)
- Nattvarden - Herrens måltid, 1978 (citeras: HM)
- Alla under en och samme Kristus. 1980 (citeras:Alla...)
- Vägar till gemenskap, 1980
- Det andliga ämbetet i kyrkan, 1981
- Martin Luther - vittne om Jesus Kristus, 1983
- Enhet framför oss, 1985.
- Church and Justification / Kirche und Rechtfertigung, 1994.
- Gemensam deklaration om rättfärdiggörelsen, 1995 (svensk översättning kan beställas hos Svenska kyrkans centralstyrelse).
Alla texter , utom de två senaste, finns samlade i svensk översättning i
Enhetens framtidsväg (red. Lars Thunberg), KISA-rapport 1988, nr.2-3.

2) I Sverige har den officiella samtalsgruppen mellan Svenska kyrkan och Stockholms katolska stift publicerat:

- Äktenskap och familj i kristen belysning, 1975 (Verbum)
- Ekumenisk samsyn om dop och kyrkotillhörighet, 1978 (Verbum)
- Biskopsämbetet, 1988 (Verbum).

 

3) Svenska kyrkans teologer har vidare varit inblandade i följande rapporter:

- Borgå-överenskommelsen, 1992 (Utg. Nordiska ekumeniska rådet). Från samtal mellan de anglikanska   kyrkorna i Storbritannien och Irland och de lutherska kyrkorna i Norden och Baltikum.

- Guds kyrka och en levande församling, 1995 (Verbum). Från samtal mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionsförbundet.
- Samtalen med Metodistkyrkan i Sverige har inte resulterat i en publikation, men ledde till vissa beslut på kyrkomötet 1993.

4) Kyrkornas världsråd samordnar den multilaterala dialogen in avdelningen Faith and Order. Den har utgivit bl.a.:

- Dop, nattvard, ämbete (= Limarapporten), 1982 (citeras: DNÄ)
- Church and World - The Unity of the Church and the Renewal of Human Community, 1990.
- Confessing the One Faith, 1991.

5) Några dialoger i andra nordiska länder har likaledes avsatt ett antal intressanta dokument, nämligen i Finland främst dialogen mellan lutheraner och ortodoxa och i Norge mellan lutheraner och katoliker. De förbigås här.

6) Den luthersk-katolska dialogen i USA (citeras: USA I, II etc.) har publicerat följande rapporter i serien Lutherans and Catholics in Dialogue, Washington / New York:

- I. The Status of the Nicene Creed as Dogma of the Church, 1965
- II. One Baptism for the Remission of Sins, 1966
- III. The Eucharist as Sacrifice, 1968
- IV. Eucharist and Ministry, 1970
- V. Papal Primacy in the Universal Church, 1974
- VI. Teaching Authority and Infallibility in the Church, 1979
- VII. Justification by Faith, 1983.

7) I Frankrike samlas regelbundet en informell grupp av landets viktigaste katolska, lutherska och reformerta teologer, den s.k. Dombes-gruppen, som bl.a. har utgivit dokument om

- eukaristin (1971, 1972, citeras: Dombes I, II),
- ämbete (1973, citeras: Dombes III),
- biskopsämbetet (1976), den helige Ande och kyrkan och sakramenten (1979),
- påveämbetet (1986).

8) Den internationella katolsk-anglikanska dialogen (ARCIC) har tills nu känt två faser. Den första fasen (ARCIC I) ledde till The Final Report, 1981, i vilken flera tidigare delrapporter hade integrerats tillsammans med senare Elucidations. (Den är delvis översatt till svenska i: Brokyrka i dialog, SkeabVerbum 1982.) Officiella reaktioner från båda kyrkor ledde till Clarifications of Certain Aspects of the Agreed Statements, som 1994 godkändes i Rom.
Den andra fasen resulterade dessutom i en ny förklaring: Salvation and the Church
, 1986. Obs.! I textens fotnoter citeras delrapporterna (Windsor, Canterbury; Venedig)

9) Slutligen finns ett antal ensidiga ekumeniska förklaringar. Från den romersk-katolska kyrkans sida har Enhetsrådet i Rom utgivit: Direktorium för ekumeniken, 1993. Påven Johannes Paulus II skrev en encyklika om ekumeniken
Ut unum sint, 1995. Svenska kyrkans biskopsmöte publicerade ett biskopsbrev:
Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan, 1990, och dess centralstyrelse och biskopsmöte har antagit några riktlinjer: Svenska kyrkans ekumeniska arbete, 1992.

 

 

 

 

 

 

.