FÖRORD till Andra upplagan, juni 1980

Vid stämma på Stjärnholms stiftsgård den 28 juli 1973 beslöt FKE-G (Förbundet för Kristen Enhet-Gemenskap, dvs medlemmar i Svenska kyrkan och FKE, som vill konkretisera FKE:s program i omedelbar återförening med den romersk-katolska kyrkan utan att bryta gemenskapen med den Svenska kyrkan) att anta ”Katolsk tro i Svenska kyrkan” som sin läroförklaring.

 När nu den första upplagan (nr 5 av årg 8, 1973, av tidskriften Kristen Enhet, organ för FKE) tagit slut, har vi funnit det motiverat, att denna läroförklaring utges i en andra upplaga, där hänvisningar till de sedan 1973 publicerade resultaten av den ekumeniska, särskilt evangelisk-katolska, dialogen fogas till noterna. Mot denna ekumeniska bakgrund kan vi nämligen med dessa hänvisningar lugnt hävda, att våra formuleringar står sig mycket gott, även om vi på viktiga punkter uttrycker en mer långtgående konsensus med den romersk-katolska kyrkan än den officiella dialogen nått fram till.

...

 Av största vikt för vårt syfte är den internationella luthersk-katolska dialogen om ett romerskt erkännande av den augsburgska bekännelsen som en katolsk läroförklaring inför årets 450-årsminne. Blotta faktum att man på högsta nivå på allvar diskuterar ett romersk-katolskt erkännande av lutherdomens huvudbekännelseskrift vittnar om det stora internationella och  ekumeniska sammanhang som våra lokala strävanden står i.Från själva den officiella dialoggruppen mellan Enhetssekretariatet i Rom och Lutherska världsförbundet har således i februari i år dokumentet ”Alla under en och samme Kristus” utgivits, som kraftigt stöder vår tolkning av den katolska grundintentionen i Confessio Augustana. Massivt underbyggs denna tolkning av skriften Confessio Augustana - Bekenntnis des Einen Glaubens (BEG) av tjugofyra kända teologer från båda konfessionerna (från Sverige Holsten Fagerberg och Bengt Hägglund), utgiven 1980 på Bonifatius-Druckerei, och Otto Lembeck, Frankfurt a.M. (citeras här BEG). Vår önskan att redan nu sakramentalt kunna uttrycka vår enhet i tron med den romersk-katolska kyrkan kan mot denna bakgrund inte avfärdas som utopi.

Östanbäcks kloster, Augsburgska bekännelsens minnesdag, den 25 juni 1980.

För FKE-G:s ledning

br Caesarius Cavallin, ordf.